Urodzinowy Konkurs

REGULAMIN

Konkurs – „Urodzinowy konkurs Grama”

(dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Urodzinowy konkurs Grama”

(dalej „Konkurs”).

2. Konkurs prowadzony jest przez firmę GRAM SADECCY sp. j. z siedzibą w Płocku,

ul. Górna 32, 09-402 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000368289

(dalej: „Organizator”).

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w supermarketach sieci GRAM MARKET znajdujących się pod następującymi adresami:

GRAM MARKET Warszawa, ul. Kuratowskiego 6 02-747 Warszawa

GRAM MARKET Ciechanów, ul. Graniczna 23 06-400 Ciechanów

GRAM MARKET Ciechanów, ul. Narutowicza 14 06-400 Ciechanów

GRAM MARKET Ciechanów, ul. Pułtuska 18 06-400 Ciechanów

GRAM MARKET Dobrzyń nad Wisłą, ul. Stodólna 16 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

GRAM MARKET Gąbin, ul. Składkowskiego 7 09-530 Gąbin

GRAM MARKET Glinojeck, ul. Płocka 18 06-450 Glinojeck

GRAM MARKET Kutno, ul. Tadeusza Kościuszki 32 99-300 Kutno

GRAM MARKET Łęczyca, ul. Dominikańska 8D 99-100 Łęczyca

GRAM MARKET Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 9 09-460 Mała Wieś

GRAM MARKET Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 39a 96-512 Młodzieszyn

GRAM MARKET Płock, ul. Górna 32 09-402 Płock

GRAM MARKET Płońsk, ul. Młodzieżowa 5A 09-100 Płońsk

GRAM MARKET Płońsk, ul. Młodzieżowa 25 09-100 Płońsk

GRAM MARKET Płońsk, ul. Wyszogrodzka 59 09-100 Płońsk

GRAM MARKET Sanniki, ul. Warszawska 134 09-540 Sanniki

GRAM MARKET Sierpc, ul. Jana Pawła II 38 09-200 Sierpc

GRAM MARKET Sierpc, ul. Płocka 23 09-200 Sierpc

GRAM MARKET Słupno, ul. Miszewska 8 09-472 Słupno

GRAM MARKET Sochaczew, ul. 1-go Maja 5 96-500 Sochaczew

GRAM MARKET Sochaczew, ul. 15-go Sierpnia 35 96-500 Sochaczew

GRAM MARKET Sochaczew, ul. Ogrodowa 2 96-503 Sochaczew

GRAM MARKET Sochaczew, ul. Pokoju 3A 96-500 Sochaczew

GRAM MARKET Sochaczew, ul. Targowa 12 96-500 Sochaczew

GRAM MARKET Wielgie, ul. Starowiejska 87 87-603 Wielgie

GRAM MARKET Płock, ul. Traktowa 3 09-400 Płock

GRAM MARKET Gozdowo, ul. Płocka 12 09-213 Gozdowo

GRAM EXPRESS Ciechanów, ul. Wyzwolenia 8a 06-400 Ciechanów

GRAM EXPRESS Kutno, ul. Warszawskie Przedmieście 4/3 99-300 Kutno

(dalej także, jako „Sklepy”)

a także

4. Konkurs prowadzony jest w Serwisie internetowym Facebook.

Warunki uczestnictwa

5. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski,

posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat, która dodała komentarz,

o którym mowa w pkt. 9 lit. b) jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnik”).

6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz współpracownicy firmy GRAM SADECCY sp. j.

z siedzibą w Płocku oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.

W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w niniejszym pkt. 6, osoby te tracą

uprawnienie do nagrody, zaś uprawnienie to przechodzi na osobę, która zajęła kolejne miejsce.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

7. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 2 października 2023r. od godz. 07:00

do dnia 16 października 2023r. do godz. 23:59

8. Powyższy przedział czasu nie uwzględnia okresu wydania nagrody oraz składania reklamacji.

9. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie

warunki określone w Regulaminie, tj.:

a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie internetowej pod adresem https://www.facebook.com/GramMarketCentral

oraz w siedzibie Organizatora,

b) w terminie od dnia 2 października 2023r. od godz. 09:00

do dnia 16 października 2023r. do godz. 23:59 w komentarzu pod postem na Facebooku

zamieścić rysunek bądź grafikę związaną z Gram Market (dalej Zadanie Konkursowe).

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego,

w przypadku:

a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści lub obrazów obraźliwych, politycznych,

propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator podmiotów;

c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych lub praw autorskich bądź prawa do wizerunku;

d) gdy Uczestnik nie dysponuje prawami autorskimi do Zadania Konkursowego;

e) zachowania Uczestnika są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego,

zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą

w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego

rozpowszechniania.

11. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym uprawnionym do komentarza, który stanowi Zadanie Konkursowe, a prawa do niego nie są obciążone na rzecz osób trzecich, a także, iż nie narusza on

jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do Zadania Konkursowego.

NAGRODA:

12. Nagrodą główną za 1 miejsce w Konkursie jest Ekspres do kawy Philips 3200 EP3221/40 o wartości 1599,00zł brutto.

Nagrodą za 2 miejsce jest Odkurzacz XIAOMI Mi Handheld Vacuum Cleaner G9 o wartości 799,99zł brutto,

Nagrodą za 3 miejsce jest Robot kuchenny planetarny Eldom WRK1250 Chef o wartości 339,00zł brutto.

13. Do powyższych Nagród zostanie dodany talon pieniężny w kwocie 200zł do wykorzystania _____.

14. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

15. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

16. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

17. W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu

Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej: „Komisja”).

18. Laureatami zostaną osoby, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję konkursową.

19. Organizator ogłosi kto został zwycięzcą poprzez zamieszczenie informacji

na stronie internetowej: https://www.facebook.com/GramMarketCentral do dnia 20 października 2023 roki.

20. Warunkiem przyznania nagród jest podanie przez Laureatów w wiadomości prywatnej, wysłanej za

pośrednictwem serwisu Facebook do Organizatora w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od daty ogłoszenia

danych osobowych (imię, nazwisko adres e-mail)

21. Zwycięzcy zobowiązani będą do samodzielnego odbioru Nagrody w terminie

wskazanym przez Organizatora w każdym sklepie sieci Gram Market.

22. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania protokołu odebrania Nagrody. Brak odebrania Nagrody

we wskazanym powyżej terminie w konsekwencji skutkuje utratą prawa do Nagrody.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

23. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane na adres

GRAM SADECCY sp. j. ul. Górna 32, 09-402 Płock, w ciągu 14 dni od zaistnienia

zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

24. Reklamacja powinna zawierać:

a) oznaczenie pisma dopiskiem: „Reklamacja – „Urodzinowy konkurs Grama” e-mail i numer

kontaktowego telefonu komórkowego;

c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji.

25. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na piśmie lub na innym trwałym nośniku ( e-mail, SMS).

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na wskazany przez Uczestnika adres, e-mail lub numer telefonu –

w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

26. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

W szczególności do dochodzenia przez Uczestnika w postępowaniu sądowym roszczeń

wynikłych w związku z niniejszym Konkursem nie jest wymagane

uprzednie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.

PRAWA AUTORSKIE

27. Zgłoszenie rysunku bądź grafiki do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu wyłączne

i nieograniczone prawa autorskie osobiste i majątkowe do rysunków bądź grafik, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.

28. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania ze zgłoszonych przez Uczestnika do

Konkursu rysunek bądź grafika (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie), tj. udziela Organizatorowi z chwilą przyjęcia przez Organizatora zdjęcia – licencji na korzystanie z tej pracy w całości i we fragmentach, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na stronach internetowych należących do Organizatora (także na Facebooku i Instagramie) oraz w publikacjach wydawniczych, a to na polach eksploatacji obejmujących:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,

b) wprowadzenie do pamięci komputera,

c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie

wyłączając nośników cyfrowych lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie rysunków bądź grafik, a

także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

d) wprowadzenie do obrotu i rozpowszechnianie fotografii konkursowych, dzierżawa, najem, użyczenie,

elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie, wystawiania, wyświetlania, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej, jakąkolwiek techniką przez stacje naziemne lub za pośrednictwem satelitów na całym świecie, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji, udostępnianie bez ograniczeń ilościowych użytkownikom sieci komputerowych i telekomunikacyjnych na całym świecie oraz przesyłanie pomiędzy serwerami i użytkownikami takich sieci wszelkimi środkami przekazu i transmisji, a także inne publiczne udostępnienie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

e) dokonywanie opracowań rysunków bądź grafik, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania

zmian i modyfikacji rysunków bądź grafik, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z sposobami

rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań,

f) umieszczania fotografii lub jej części, lub egzemplarzy zawierających fotografię lub jej część, na

dokumentach, papierach firmowych, drukach i innych materiałach promocyjnych oraz innych formach

dokumentów związanych z wprowadzaniem towarów i usług do obrotu, a także na stronie internetowej lub w

inny sposób publikowanie w sieci Internet,

g) używania fotografii lub jej części, lub egzemplarzy zawierających fotografię lub jej część, we wszystkich

formach promocji, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazywania, włączając

przekaz satelitarny.

29. W tym samym zakresie określonym ustępie powyżej Organizator ma prawo rozpowszechniać, korzystać i

wykorzystywać utwory zależne powstałe na bazie zdjęcia.

30. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa rysunków bądź grafik rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

31. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię,

miejscowość zamieszkania, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie z rysunków bądź grafik, w tym w szczególności ich publiczne udostępnianie anonimowo, w celach promocyjnych związanych z ofertami i komunikacją publiczną Organizatora. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania w Jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu poszczególnych fotografii.

32. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs plików zdjęciowych, których

własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą wydania.

33. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, praw autorskich lub dóbr osobistych związanych z korzystaniem z rysunków bądź grafik (Zadań Konkursowych), Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

DANE OSOBOWE

34. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych

Uczestnika obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nick oraz awatar na portalu Facebook

35. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator;

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją Konkursu, wydaniem nagród oraz

w celach podatkowych.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu wskazany w Regulaminie konkursu

a w przypadku Laureatów także przez okres 5-ciu pełnych lat kalendarzowych od dnia wydania nagrody.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane osobowe są przetwarzane,

przysługują następujące prawa:

prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych);

prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych);

prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych);

prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych);

prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych);

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana

dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

36. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne ale jest

warunkiem udziału w konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

37. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

38. Niniejszy konkurs nie stanowi gry hazardowej ani loterii w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych

(Dz. U. 2018, poz. 165).

39. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku

zmiany obowiązujących przepisów prawnych. Każda zmiana niniejszego Regulaminu podana zostanie

do wiadomości Uczestników Konkursu poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią

nowego Regulaminu w miejscach określonych w punkcie 9 a).

40. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego prawa,

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

41. Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na

stronie internetowej, https://www.facebook.com/GramMarketCentral oraz w siedzibie Organizatora.