Regulamin Kart Podarunkowych

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH GRAM SADECCY SPÓŁKA JAWNA

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady nabywania i realizacji przedpłaconych

Kart podarunkowych Gram Sadeccy Sp. j.

I. DEFINICJE

1. Wydawca – Gram Sadeccy Sp.j. z siedzibą w Płocku, adres: ul. Górna 32, 09-402 Płock, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XW Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368289, numer telefonu: 24 366 20 20, adres e-mail: biuro@grammarket.pl, strona www: grammarket.eu.

2. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży Towarów, zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oznaczony znakiem towarowym Gram Market.

3. Karta podarunkowa – bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Sklepach w zakresie ustalonego limitu kwotowego.

4. Klient – osoba, która w Sklepie dokonuje zakupu Karty podarunkowej.

5. Użytkownik – każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie.
6. Towary – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepach.

7. Transakcja – operacja dokonana przy użyciu Karty podarunkowej, polegająca na wymianie całości lub części środków zgromadzonych na Karcie podarunkowej na Towary oferowane przez Sklep.


II. NABYCIE I WYDANIE KARTY PODARUNKOWEJ

1. Karta podarunkowa może zostać nabyta w każdym Sklepie. Karty podarunkowe mogą zostać nabyte jedynie stacjonarnie, nie są oferowane do nabycia na odległość.

2. Klient ma możliwość nabycia Karty podarunkowej na wybraną kwotę nie mniejszą niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), nie większą niż 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Kwota za jaką Karta podarunkowa zostaje nabyta odpowiada wysokości środków zgromadzonych na Karcie podarunkowej. Zakup Karty podarunkowej możliwy jest wyłącznie w walucie PLN.

3. Saldo nie jest ograniczone maksymalną kwotą.

4. Zapłata za Kartę podarunkową może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez Wydawcę. Płatność za Kartę podarunkową nie może być dokonana za pomocą innej Karty podarunkowej.

5. Przy zakupie Karty podarunkowej nie są uwzględniane żadne rabaty.

6. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem

płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

7. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.

8. Karta podarunkowa nie podlega zwrotom.

9. Wydawca nie wydaje duplikatów Karty podarunkowej.

10. Wydanie Karty podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonywania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

III. TERMIN WAŻNOŚCI I UŻYTKOWANIE KARTY PODARUNKOWEJ

1. Karta podarunkowa może być realizowana wyłącznie w Sklepach Gram Market.

2. Środki zgromadzone na Karcie podarunkowej mogą być wykorzystane przez Użytkownika w dowolnie wybranym Sklepie w części lub w całości. Pozostałe na Karcie podarunkowej środki mogą być wykorzystane w innym Sklepie niż Sklep, w którym Użytkownik dokonał pierwszej Transakcji.

3. W momencie, gdy Użytkownik zawrze ze Sklepem umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając Kartę podarunkową, saldo zgromadzone na Karcie podarunkowej zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą wysokości ceny należnej Sklepowi za sprzedane Towary.

4. W przypadku, gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż kwota środków dostępnych na Karcie podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny inną formą płatności akceptowaną w Sklepie.

5. Termin ważności Karty podarunkowej wynosi 12 miesięcy od daty jej nabycia przez Użytkownika od Wydawcy. Po upływie terminu ważności Karta podarunkowa staje się nieaktywna i nie może być wykorzystywana do zapłaty za Towary.

6. Każdorazowe doładowanie Karty podarunkowej skutkuje przedłużeniem jej ważności o 12 (dwanaście) miesięcy od daty doładowania.

7. Sklep ma prawo odmówić realizacji Transakcji Kartą podarunkową w przypadku:

a. braku środków na Karcie podarunkowej,

b. braku technicznej możliwości realizacji Karty podarunkowej w Sklepie, w tym w szczególności, niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy lub uszkodzenia Karty podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie podarunkowej,

c. braku ponownej aktywacji Karty podarunkowej po upływie jej okresu ważności.

8. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela i może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.

9. Użytkownik ma prawo do sprawdzenia aktualnej wysokości środków zgromadzonych na Karcie podarunkowej bezpośrednio w Sklepach.

10. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone bądź które po przekazaniu Użytkownikowi, zostały uszkodzone lub zniszczone. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty podarunkowej, Karta podarunkowa nie podlega odtworzeniu.

IV. ZWROT I REKLAMACJA TOWARÓW NABYTYCH ZA POMOCĄ KARTY PODARUNKOWEJ

1. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Sklepach przy użyciu Karty podarunkowej Użytkownik otrzyma od Wydawcy zwrot środków finansowych w postaci kwoty na Karcie podarunkowej w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi.

2. Do Karty podarunkowej wydanej Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów znajdują zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku reklamacji Towarów nabytych w Salonach sprzedaży przy użyciu Karty podarunkowej, Użytkownikowi przysługują uprawnienia określone w kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta.

V. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Karty podarunkowej lub uszkodzenia Karty podarunkowej powstałego przed jej zakupem bądź w trakcie akceptowania Karty podarunkowej przez Sklep.

2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej w dowolnie wybranym Sklepie sprzedaży, w godzinach pracy Sklepu lub w formie korespondencyjnej na adres Gram Sadeccy Sp.j. ul. Górna 32, 09-402 Płock.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail lub adres korespondencyjny), okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Wydawca zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Wydawca rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez niego adres bądź pisemnie na podany przez Użytkownika adres korespondencyjny.
W przypadku odrzucenia reklamacji Wydawca powiadomi o tym Użytkownika podając powody decyzji.

6. Wydawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej dalsze prawidłowe używanie Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty podarunkowej.

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę podarunkową o wartości stanowiącej równowartość środków zgromadzonych na reklamowanej Karcie podarunkowej. Okres ważności Karty podarunkowej będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla reklamowanej Karty podarunkowej.

9. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zgłaszającego reklamacje następuje zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych Wydawcy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść regulaminu jest dostępna w Sklepach oraz na stronie: www.grammarket.eu

2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronach internetowych wskazanych w ust. 1 powyżej oraz w Sklepach.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2023

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Wydawca przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników. Wszelkie dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem składania reklamacji przeznaczone są na użytek Wydawcy.

2. Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników gromadzone są w oparciu o dobrowolne ich podanie przez Użytkowników, w celu złożenia reklamacji lub zapytania oraz komunikacji marketingowej (w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody w tym zakresie).

3. Administratorem danych Uczestników, gromadzonych w związku z korzystaniem z programu Kart podarunkowych jest Wydawca.

4. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów udzielania odpowiedzi na wnioski lub pytania Uczestników lub rozpatrzenia reklamacji.

5. Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe klientów: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne dane dobrowolnie podane przez Użytkowania w procesie reklamacyjnym (np. adres korespondencyjny).
6. Administrator gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w celu rozpatrzenia reklamacji, rozpoznania uwag Użytkownika co do funkcjonowania programu lub udzielenia odpowiedzi na pytania stawiane przez Użytkownika. W takim przypadku, podanie danych osobowych jest niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie. Przekazując dane osobowe, Użytkownik godzi się na przetwarzanie danych wyłącznie w celach rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie.

7. Dane zbierane od Użytkowników nie będą sprzedawane ani udostępniane innym podmiotom, w tym osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Gram Sadeccy sp.j. Dostęp do danych posiadają współpracujące z Gram Sadeccy sp.j. firmy wspierające obsługę Kart podarunkowych, w tym również Gram Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, adres do korespondencji: ul. Górna 32, 09-402 Płock, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000895761, NIP: 7743261227, REGON: 389064895, kapitał zakładowy: 500.000,00 zł oraz Grineks Delikatesy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: ul. Kazimierza Kuratowskiego 6 02-747 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000516998, NIP: 5342497928, REGON: 147329772, kapitał zakładowy: 150.000,00 zł

8. Administraor zapewnia Użytkownikom prawo do dostępu do danych, sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych, prawo do usunięcia danych których potrzeba przetwarzania ustała, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres e-mail: rodo@grammarket.pl

10. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ochrony przekazanych mu danych Użytkowników. W tym celu stosuje wymagane prawem środki techniczne, w tym o charakterze fizycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

11. W przypadku zmiany Polityki Prywatności obowiązującej w programie Kart podarunkowych, Administrator zamieści odpowiednią informację na stronie internetowej grammarket.eu. Zmiana będzie miała zastosowanie do Kart podarunkowych nabytych po dacie zmiany.