Promocja Gramy na 5

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Gramy na 5

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Gramy na 5”.
 2. Organizatorem Akcji jest Gram Sadeccy Sp.J. z siedzibą w Płocku, ul.Górna 32, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368289, NIP: 7743178466, REGON: 142647042 (dalej jako „Organizator”).
 3. Jednodniowa akcja promocyjna odbędzie się 13 sierpnia 2021 roku.
 4. Akcją promocyjną objęte są sklepy Gram Market mieszczące się przy:
  • Płockiej 23, 09-200 Sierpc;
  • Jana Pawła II 38, 09-200 Sierpc.
 1. Akcją promocyjną objęte są produkty znajdujące się w ofercie Gram Market w okresie akcji z wyłączeniem napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, opakowań oraz doładowań do telefonów.
 2. Akcja promocyjna kierowana jest do wszystkich Klientów sklepów Gram Market wskazanych w §1. pkt. 4 przedmiotowego Regulaminu.
 3. Kupon rabatowy można otrzymać i zrealizować wyłącznie w sklepach Gram Market.

 

§2. Zasady Akcji Promocyjnej

 1. W ramach Akcji Promocyjnej przy dokonaniu jednorazowych zakupów (na jednym paragonie) za minimum 50 zł Klient otrzyma jeden kupon rabatowy o wartości 5 zł na kolejne zakupy.
 2. Klient nie otrzyma kuponu rabatowego wyższej wartości, gdy dokona jednorazowych zakupów o wartości przewyższającej minimalną wartość zakupów (50 zł).
 3. Promocja łączy się z ofertami zniżkowymi i promocyjnymi.
 4. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę. Nie jest również możliwa wymiana na środki pieniężne niewykorzystanej wartości kuponu rabatowego, gdy wartość kuponu opiewa na kwotę wyższą niż wartość zakupów.
 5. Kupon rabatowy stanowi papierowy wydruk, na którym wskazana jest wartość rabatu i jest wydawany przez kasjera wraz z paragonem za dokonane zakupy.
 6. 6. Kupon rabatowy należy zachować w postaci czytelnej i niezniszczonej.

 

§3. Zasady wykorzystania kuponu rabatowego

 1. W celu realizacji kuponu rabatowego należy okazać go przy kasie przed dokonaniem płatności za zakupy.
 2. Kupon rabatowy jest jednorazowy i jego realizacja możliwa jest wyłącznie w terminie oznaczonym na kuponie.
 3. Kupon rabatowy można wykorzystać wyłącznie w całości w ramach jednorazowej transakcji.
 4. Kupon rabatowy niewykorzystany w czasie akcji traci ważność.
 5. Kuponów rabatowych nie można łączyć, co oznacza, że Klient w ramach jednorazowych zakupów (na jednym paragonie) może wykorzystać wyłącznie jeden kupon.
 6. Klient może wykorzystać kupon rabatowy tylko, jeżeli minimalna kwota zakupów wynosi 50 zł.
 7. 7. Kupon rabatowy można wykorzystać wyłącznie jeden raz.

 

§4. Zwrot i reklamacje

 1. Produkty zakupione w ramach Akcji Promocyjnej nie podlegają zwrotowi.
 2. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona:
  a)  pocztą elektroniczną na adres: biuro@grammarket.pl lub
  b)  pisemnie na adres: Gram Sadeccy Sp. J, ul. Górna 32, 09-402 Płock.
 5. Składający reklamację powinien wskazać w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a także powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 6.  Składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu w Gram market.
 7.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Klient wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 8.  Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Klientowi w takiej formie, w jakiej zostało złożone zgłoszenie reklamacyjne lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Klientem a Organizatorem.
 9.  Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator.
 10.  Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta zgłaszającego reklamację wyłącznie w granicach reklamacji w zakresie procedury reklamacyjnej, w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11.  Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
 12.  Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, a także ma możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 13.  Klient ma prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu rozpatrzenia reklamacji, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Organizatora obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych.

 

§5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Gram Market oraz na www.grammarket.eu/gramy-na-5/.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Gram Sadeccy Sp.J.