Program lojalnościowy „Gram Więcej”

Regulamin programu lojalnościowego „Gram Więcej”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Programu GRAM WIĘCEJ jest „Gram Sadeccy sp.j” z siedzibą w Płocku, przy ul. Górna 32, 09-402 Płock, KRS: 0000368289, zwany dalej jako: „Organizator”.

 1. Program GRAM WIĘCEJ, zwany dalej Programem został stworzony, w celu umożliwienia Uczestnikom korzystania z ofert handlowych Organizatora, komunikacji marketingowej lub treści poradnikowych.
 2. Program dostępny jest od dnia 01.07.2019
 3. Program będzie działać przez czas nieokreślony do odwołania go przez Organizatora. Informację o odwołaniu ProgramuOrganizator przekaże Uczestnikom na stronie internetowej grammarket.pl

§2 ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU GRAM WIĘCEJ

 1. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, posiadające zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnej chwili jego trwania. Warunkiem uczestnictwa Programie jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja jego postanowień.
 3. Do Programu można przystąpić i korzystać z niego, za pośrednictwem Aplikacji mobilnej GRAM (dalej Aplikacja) zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Uczestnika i założeniu za jej pomocą konta Uczestnika (dalej: Konto).
 4. Po założeniu konta na urządzeniu mobilnym Uczestnika, wygenerowana zostanie indywidualna, wirtualna Karta Uczestnika zwana dalej Kartą. Za pośrednictwem Karty, na koncie Uczestnika gromadzone będą Punkty w związku z uczestnictwem w ProgramieKarta będzie cały czas widoczna w Aplikacji.
 5. Na Karcie Klienta udostępniane będzie saldo aktualnie posiadanych punktów.
 6. Po zalogowaniu się w aplikacji dostępne będą również informację o Kliencie oraz możliwość zarządzania Kontem.
 7. Zasady uzyskania i korzystania z Karty Programie zostały opisane w §3 Regulaminu.
 8. Zasady przyznawania i wydawania punktów zostały opisane w §5 Regulaminu.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY W PROGRAMIE GRAM WIĘCEJ

 1. W celu wygenerowania Karty, o której mowa w § 2 należy pobrać aplikację GRAM, dostępną w App Store i Google Play. Aplikacja działa na urządzeniach mobilnych typu smartfon wyposażonych w system Android od wersji 6 lub w system iOS od wersji 9. Następnie, należy założyć konto podając niezbędne dane tj.: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wybrany login oraz hasło.
 2. Karta to unikalny, 13 – cyfrowy kod. Za jej pośrednictwem, na koncie Uczestnika zapisywane będą punkty, które zgromadzi w związku z uczestnictwem w Programie. Jeden Uczestnik może posiadać jedną Kartę. Karta nie ma postaci materialnej. Karta będzie widoczna w Aplikacji.
 3. Za zgromadzone na Kontach punkty, Uczestnicy będą mogli zmniejszyć wartości paragonu za zakupy w sieci handlowej Organizatora w trakcie obowiązywania Programu.
 4. Uczestnik może posługiwać się Kartą podczas każdych zakupów, których dokonuje w sklepach stacjonarnych sieci Gram Market. W tym celu, Uczestnik powinien przedstawić Kartę kasjerowi do zeskanowania, podać numer Karty bądź podać numer telefonu. W przypadku transakcji realizowanej w kasie samoobsługowej, Uczestnik powinien wpisać numer Karty zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie kasy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów naliczania, wykorzystania punktów, uprawnień z nich wynikających opisane są w §5 Regulaminu.
 6. Karta nie jest środkiem płatniczym.
 7. Karta jest ważna przez czas uczestnictwa w Programie.
 8. Kartą może posługiwać się wyłącznie Uczestnik, tylko w Aplikacji, chyba że Organizator postanowi inaczej.

 §4 UPRAWNIENIA UCZESTNIKA PROGRAMU

 1. Oprócz zbierania punktów Uczestnik będzie mógł uzyskiwać dostęp do zamkniętych akcji – ofert promocyjnych, dających możliwość np. zakupu określonych produktów we wskazanym przez Organizatora czasie i miejscu, np. w promocyjnej cenie lub na preferencyjnych warunkach, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem Aplikacji lub na stronie grammarket.pl.
 2. Opisy dostępnych ofert promocyjnych będą zawierały szczegółowe informacje, a zwłaszcza: nazwę produktu lub grupy produktów lub wydarzenia, których promocja dotyczy, datę ważności promocji, oraz wartość przyznanego rabatu (jeśli oferta dotyczy promocji rabatowej).
 3. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z promocji, to uprawnienia z niej wynikające nabyte przez Uczestnika przepadają po zakończeniu trwania tej promocji.
 4. Uczestnik będzie mógł kupić produkty objęte daną promocją wyłącznie w sklepach stacjonarnych Gram Market, o ile produkty te będą w nich dostępne. Organizator nie gwarantuje Uczestnikowi stałej dostępności wszystkich produktów, we wszystkich sklepach stacjonarnych Gram Market.
 5. Z wybranych promocji będzie można skorzystać tylko we wskazanych lokalizacjach np. tylko w konkretnych placówkach, o czym Organizator poinformuje Uczestników wraz z rozpoczęciem takiej promocji.
 6. Uczestnik nie może żądać zamiany promocji lub poszczególnych rzeczy nią objętych na inną promocję lub akcję, w tym inne rzeczy. Niemożliwe jest żądanie w zamian za rabat równowartości kwoty pieniężnej. W zamian za uzyskane przywileje, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego.

§5 PUNKTY I KUPONY W PROGRAMIE

 1. Od dnia 01.07.2019 roku aż do zamknięcia ProgramuUczestnikom dokonującym zakupów z wykorzystaniem KartyOrganizator będzie przyznawał punkty.
 2. Punkty będą przyznawane z tytułu zakupów w stacjonarnych sklepach sieci Gram Market, jeśli w trakcie zakupów zostanie użyta Karta zgodnie z zasadami opisanymi w §3 Regulaminu.
 3. Punkty będą przyznawane przez Organizatora automatycznie. Z zastrzeżeniem treści ust. 6 poniżej za każde wydane przez Uczestnika 5 złotych, przyznane zostaną 2 punkty.
 4. Każdy punkt to równowartość 1 gr.
 5. Saldo punktów zebranych przez Uczestnika, będzie widoczne w Aplikacji.
 6. Organizator może dopuścić możliwość przyznawania większej liczby punktów za zakup wybranych przez Organizatora artykułów, przy czym o takiej możliwości będzie informował za pośrednictwem strony grammarket.pl, gazetek reklamowych lub innych kanałów komunikacji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, szczegółowe warunki takiej akcji Organizator wskaże w odrębnym regulaminie.
 7. Punkty nie będą przyznawane za zakupy wyrobów tytoniowych, akcesoriów dla palaczy (np.: pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych), wyrobów alkoholowych (w tym piwa), doładowań, oraz przedpłaconych usług telekomunikacyjnych (prepaid), i opakowań. Dodatkowo, Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia obowiązku przyznawania punktów za zakup niektórych innych produktów, w szczególności wówczas, kiedy Uczestnik będzie je mógł kupić w trakcie wyprzedaży, promocji lub innej akcji marketingowej. Jeśli za zakup określonych w zdaniu poprzednim produktów, Organizator nie będzie przyznawał punktów, zamieści odpowiednią informację na stronie grammarket.pl, gazetce reklamowej lub za pomocą innej akcji marketingowej.
 8. Uczestnik będzie mógł wymienić punkty na pomniejszenie paragonu za zakupy w sieci Gram Market.
 9. Pomniejszenie paragonu o punkty musi spełnić 2 warunki
  • Minimalna (wymagana) ilość punktów zebranych na koncie umożliwiająca skorzystanie z obniżki to 100 pkt.
  • Minimalna kwota, która musi zostać na paragonie po udzielonym rabacie to 1 zł.
  • Rabat udzielany na paragon musi wynosić min 1 zł
 10. Przywileje wynikające z akcji promocyjnych podlegają łączeniu, chyba, że Organizator wskaże inaczej.
 11. Aby skorzystać z wymiany punktów Uczestnik musi okazać Kartę, którą następnie kasjer zeskanuje bądź przepisze numer karty. Nie ma możliwości skorzystania z punktów Przy użyciu numeru telefonu.
 12. Czas trwania poszczególnych akcji promocyjnych i ich warunki, będą każdorazowo podawane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej grammarket.pl, gazetek reklamowych lub innych materiałów marketingowych.
 13. Niewykorzystane punkty zerują się co rok na jego przełomie tj. 31.12 na 01.01. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego (punkty nie podlegają wymianie na gotówkę) bądź rzeczowego w zamian za niewykorzystane punkty. Uczestnik nie może przenieść swoich uprawnień opisanych w niniejszym przepisie na inne osoby.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019
 2. Uczestnik może zrezygnować z Programu w każdym czasie. W celu rezygnacji z Programu należy w Aplikacji w rozwijanym menu wybrać opcję „Usuń Konto”.
 3. Samo odinstalowanie Aplikacji z urządzenia mobilnego Uczestnika nie jest równoznaczne z rezygnacją z jej funkcjonalności, w tym w szczególności nie powoduje utraty statusu Uczestnika Programu.
 4. Zakończenie uczestnictwa w Programie powoduje utratę zdobytych przez Uczestnika przywilejów, w tym zebranych punktów.
 5. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub szkód.
 6. W przypadku gdy użytkownik zapomni danych logowania, może w je odzyskać pisząc maila z prośbą na adres aplikacja@grammarket.pl.
 7. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie, w tym za brak potwierdzenia zakupu na Karcie, a także za jej niedziałanie lub inne wadliwe działanie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności

Spółka Gram Sadeccy sp.j. (zwana dalej „Gram Market” lub Administrator”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników (zwanych dalej „Uczestnikami”) aplikacji GRAM, służącej do obsługi programu lojalnościowego GRAM WIĘCEJ (zwanej dalej „Aplikacją”), administrowanego przez Gram Sadeccy sp.j. Wszelkie dane Uczestników uzyskane za pośrednictwem Aplikacji przeznaczone są na użytek Gram Sadeccy sp.j.

Gromadzenie danych

 1. Wszelkie dane pochodzące od Uczestników gromadzone są w oparciu o dobrowolne ich podanie przez Uczestników. Administrator, w związku z korzystaniem z Aplikacji, w celu rejestracji do programu lojalnościowego, założenia konta w Programie, złożenia reklamacji lub zapytania oraz komunikacji marketingowej, prosi Uczestników, korzystając z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych, o podanie danych osobowych.
 2. Administratorem danych uczestników, gromadzonych w związku z korzystaniem z Programu GRAM WIĘCEJ jest Gram Sadeccy Spółka Jawna z siedzibą w Płocku, pod adresem: ul. Kostrogaj 21, 09 – 400 Płock, KRS: 0000368289. Gram Sadeccy sp.j. przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Uczestników zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Aplikacją.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane zbierane w ramach korzystania z Aplikacji służą do zapewnienia określonych usług Uczestnikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Aplikacji.
 2. Gram Sadeccy sp.j. gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe klientów: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją Programu lojalnościowego GRAM WIĘCEJ, w szczególności: komunikowaniem promocji i informacji marketingowych, kontaktem w razie wystąpienia problemów z Aplikacją.
 4. Cele przetwarzania danych osobowych mogą także wynikać z uzasadnionych interesów realizowanych przez Gram Sadeccy sp.j. m.in.:
  1. marketingu bezpośredniego produktów lub usług,
  2. dochodzenia przez Administratora roszczeń,
  3. udziału w programie lojalnościowym,
  4. rozpatrywania reklamacji i zgłoszeń serwisowych,
  5. wysyłania ankiet mających na celu doskonalenie jakości Aplikacji,
  6. wysyłania ankiet mających na celu uzyskanie opinii o Programie lojalnościowym GRAM WIĘCEJ
 5. Gram Sadeccy sp.j. gromadzi i przetwarza dane Uczestników w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu złożenia reklamacji, przedstawienia uwag co do funkcjonowania Aplikacji, lub zadania pytania. W takim przypadku, podanie danych osobowych jest niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie. Przekazując dane osobowe, Uczestnik godzi się na przetwarzanie danych wyłącznie w celach rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie.
 6. Dane zbierane od Uczestników nie będą sprzedawane ani udostępniane innym podmiotom, w tym osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Gram Sadeccy sp.j. Dostęp do danych posiadają współpracujące z Gram Sadeccy sp.j. firmy wspierające obsługę Aplikacji.
 7. Gram Sadeccy sp.j. zapewnia Uczestnikom prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres e-mail: rodo@grammarket.pl
 8. Gram Sadeccy sp.j. zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ochrony przekazanych mu danych Uczestników. W tym celu stosuje wymagane prawem środki techniczne, w tym o charakterze fizycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych.
 9. W przypadku zmiany Polityki Prywatności obowiązującej w Programie lojalnościowym GRAM WIĘCEJ, Administrator zamieści odpowiednią informację na stronie internetowej grammarket.pl.