Halloweenowy Konkurs Grama

REGULAMIN

Konkurs – „Halloweenowy konkurs Grama”

(dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Halloweenowy konkurs Grama

(dalej „Konkurs”).

2. Konkurs prowadzony jest przez firmę GRAM SADECCY sp. j. z siedzibą w Płocku,

ul. Górna 32, 09-402 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000368289

(dalej: „Organizator”).

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w supermarketach sieci GRAM MARKET znajdujących się pod następującymi adresami:

GRAM MARKET Warszawa, ul. Kuratowskiego 6 02-747 Warszawa

GRAM MARKET Ciechanów, ul. Graniczna 23 06-400 Ciechanów

GRAM MARKET Ciechanów, ul. Narutowicza 14 06-400 Ciechanów

GRAM MARKET Ciechanów, ul. Pułtuska 18 06-400 Ciechanów

GRAM MARKET Dobrzyń nad Wisłą, ul. Stodólna 16 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

GRAM MARKET Gąbin, ul. Składkowskiego 7 09-530 Gąbin

GRAM MARKET Glinojeck, ul. Płocka 18 06-450 Glinojeck

GRAM MARKET Kutno, ul. Tadeusza Kościuszki 32 99-300 Kutno

GRAM MARKET Łęczyca, ul. Dominikańska 8D 99-100 Łęczyca

GRAM MARKET Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 9 09-460 Mała Wieś

GRAM MARKET Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 39a 96-512 Młodzieszyn

GRAM MARKET Płock, ul. Górna 32 09-402 Płock

GRAM MARKET Płońsk, ul. Młodzieżowa 5A 09-100 Płońsk

GRAM MARKET Płońsk, ul. Młodzieżowa 25 09-100 Płońsk

GRAM MARKET Płońsk, ul. Wyszogrodzka 59 09-100 Płońsk

GRAM MARKET Sanniki, ul. Warszawska 134 09-540 Sanniki

GRAM MARKET Sierpc, ul. Jana Pawła II 38 09-200 Sierpc

GRAM MARKET Sierpc, ul. Płocka 23 09-200 Sierpc

GRAM MARKET Słupno, ul. Miszewska 8 09-472 Słupno

GRAM MARKET Sochaczew, ul. 1-go Maja 5 96-500 Sochaczew

GRAM MARKET Sochaczew, ul. 15-go Sierpnia 35 96-500 Sochaczew

GRAM MARKET Sochaczew, ul. Ogrodowa 2 96-503 Sochaczew

GRAM MARKET Sochaczew, ul. Pokoju 3A 96-500 Sochaczew

GRAM MARKET Sochaczew, ul. Targowa 12 96-500 Sochaczew

GRAM MARKET Wielgie, ul. Starowiejska 87 87-603 Wielgie

GRAM MARKET Płock, ul. Traktowa 3 09-400 Płock

GRAM MARKET Gozdowo, ul. Płocka 12 09-213 Gozdowo

GRAM EXPRESS Ciechanów, ul. Wyzwolenia 8a 06-400 Ciechanów

GRAM EXPRESS Kutno, ul. Warszawskie Przedmieście 4/3 99-300 Kutno

(dalej także, jako „Sklepy”)

a także

4. Konkurs prowadzony jest w Serwisie internetowym Facebook i Instagram.

Warunki uczestnictwa

5. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski,

posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat, która dodała komentarz,

o którym mowa w pkt. 9 lit. b) jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnik”).

6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz współpracownicy firmy GRAM SADECCY sp. j.

z siedzibą w Płocku oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.

W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w niniejszym pkt. 6, osoby te tracą

uprawnienie do nagrody, zaś uprawnienie to przechodzi na osobę, która zajęła kolejne miejsce.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

7. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 23 października 2023r. od godz. 07:00

do dnia 01 listopada 2023r. do godz. 23:59

8. Powyższy przedział czasu nie uwzględnia okresu wydania nagrody oraz składania reklamacji.

9. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie

warunki określone w Regulaminie, tj.:

a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie internetowej pod adresem https://www.facebook.com/GramMarketCentral

oraz w siedzibie Organizatora,

b) w terminie od dnia 23 października 2023r. od godz. 07:00

do dnia 01 listopada 2023r. do godz. 23:59 w komentarzu pod konkursowym postem na Facebooku lub Instagramie

zamieścić opis swojego przebrania halloweenowego.

NAGRODA:

10. Nagrodą główną za 1 miejsce w duży kosz słodyczy o wartości 200,00zł brutto.

Nagrodą za 2 miejsce jest średni kosz słodyczy o wartości 100,00zł brutto.

Nagrodą za 3 miejsce jest mały kosz słodyczy o wartości 50,00zł brutto.

11. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

12. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

13. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

14. W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu

Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej: „Komisja”).

15. Laureatami zostaną osoby, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję konkursową.

16. Organizator ogłosi kto został zwycięzcą poprzez zamieszczenie informacji

na stronie internetowej: https://www.facebook.com/GramMarketCentral do dnia 6 listopada 2023 roki.

17. Warunkiem przyznania nagród jest podanie przez Laureatów w wiadomości prywatnej, wysłanej za

pośrednictwem serwisu Facebook do Organizatora w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od daty ogłoszenia

danych osobowych (imię, nazwisko adres e-mail)

18. Zwycięzcy zobowiązani będą do samodzielnego odbioru Nagrody w terminie

wskazanym przez Organizatora w każdym sklepie sieci Gram Market.

19. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania protokołu odebrania Nagrody. Brak odebrania Nagrody

we wskazanym powyżej terminie w konsekwencji skutkuje utratą prawa do Nagrody.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

20. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane na adres

GRAM SADECCY sp. j. ul. Górna 32, 09-402 Płock, w ciągu 14 dni od zaistnienia

zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

21. Reklamacja powinna zawierać:

a) oznaczenie pisma dopiskiem: „Reklamacja – Halloweenowy konkurs Grama e-mail i numer

kontaktowego telefonu komórkowego;

c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji.

21. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na piśmie lub na innym trwałym nośniku ( e-mail, SMS).

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na wskazany przez Uczestnika adres, e-mail lub numer telefonu –

w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

22. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

W szczególności do dochodzenia przez Uczestnika w postępowaniu sądowym roszczeń

wynikłych w związku z niniejszym Konkursem nie jest wymagane

uprzednie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.

DANE OSOBOWE

23. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych

Uczestnika obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nick oraz awatar na portalu Facebook i Instagram

24. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator;

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją Konkursu, wydaniem nagród oraz

w celach podatkowych.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu wskazany w Regulaminie konkursu

a w przypadku Laureatów także przez okres 5-ciu pełnych lat kalendarzowych od dnia wydania nagrody.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane osobowe są przetwarzane,

przysługują następujące prawa:

prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych);

prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych);

prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych);

prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych);

prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych);

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana

dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

25. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne ale jest

warunkiem udziału w konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26. Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

27. Niniejszy konkurs nie stanowi gry hazardowej ani loterii w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych

(Dz. U. 2018, poz. 165).

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku

zmiany obowiązujących przepisów prawnych. Każda zmiana niniejszego Regulaminu podana zostanie

do wiadomości Uczestników Konkursu poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią

nowego Regulaminu w miejscach określonych w punkcie 9 a).

29. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego prawa,

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

30. Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na

stronie internetowej, https://www.facebook.com/GramMarketCentral oraz w siedzibie Organizatora.